Działając na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz. U. 2014 poz. 1146) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza nabór na Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pilotażowego w ramach inicjatywy „Catching - Up Regions" („Lagging Regions") pn.: „Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu", wdrażanego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem naboru jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), wpisujący się w Działanie 1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowanego w trybie pozakonkursowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD 2014-2020) oraz Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, jako Instytucję Pośredniczącą dla Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nabór na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe prowadzące działalność dydaktyczną i posiadające studentów , Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym organizacje pozarządowe oraz z uwagi na to, że w Partnerstwo projektu powinny stanowić podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, posiadające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

Termin realizacji naboru: 26 października 2020 roku - 20 listopada 2020 roku.

Dokumentacja dotycząca naboru:

OGŁOSZENIE O NABORZE
REGULAMIN NABORU
FORMULARZ OFERTY PARTNERA PROJEKTU
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Osoba wyznaczone do kontaktów roboczych:

Karolina Sobocińska,
nr tel. +48 74 64 80 437,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00