Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ogłasza otwarty konkurs na nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR SA) działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty konkurs na nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu), a Partnerem projektu, wybranym w drodze konkursu.

Warunki konkursu określa Regulamin Konkursu:
1. Regulamin otwartego konkursu na wybór Partnera
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

Oferty sporządzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wybór Partnera celem wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki", na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

DARR SA nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert. Termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej - 01 czerwca 2011r. Komisja oceniać będzie oferty, złożone do dnia 31 maja 2011r. do godziny 16.00. Oferty nadesłane po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku nie dokonania wyboru Partnera podczas pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr telefonu 074 648 04 28.

09.05.2011

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00