Projekt dokumentacji konkursowej do schematu 5.1 - Odnawialne Źródła Energii (RPO WD 2007-2013) już dostępny!

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od 13 kwietnia można zapoznać się z projektem dokumentacji konkursowej w ramach działania 5.1 RPO WD.

Działanie 5.1 „Odnawialne źródła energii" jest realizowane w ramach Priorytetu 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka")" RPO WD.

Celem Działania jest zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez wykorzystanie potencjału geograficznego województwa dolnośląskiego szczególnie na obszarach atrakcyjnych turystycznie i uzdrowiskach.

W ramach Działania 5.1 przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w zakresie budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliższej istniejącej sieci poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu.

W ramach Działania 5.1 nie będą mogły być dofinansowane projekty dotyczące produkcji energii wyłącznie na własny użytek przedsiębiorcy.

Zgodnie z postanowieniami Uszczegółowienia RPO WD, na realizację Działania 5.1 przewidziano kwotę 16 741 399,00 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 5.1 RPO WD zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą zgodnie z Porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą RPO WD, jest: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP).

W ramach Działania 5.1 o wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa mające status przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z nóź. zm.) tj. takie, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

Za działalność w zakresie wytwarzania paliw lub energii będzie uznane faktyczne wykonywanie przedmiotowej działalności jak również czynności przygotowujące do rozpoczęcia tejże działalności tj. działalność organizacyjna (koszty dot. analiz, badań), marketingowa. Oznacza to, że w ramach Działania 5.1 będą mogły aplikować również przedsiębiorstwa, które jeszcze nie wytwarzają, przetwarzają, magazynują, przesyłają, trudnią się dystrybucją paliw albo energii lub trudnią się obrotem nimi ale ponoszą koszty związane z tą działalnością.

W każdym przypadku kody PKD dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z energetyką (również kod PKD działalności, której dotyczy projekt) muszą figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy.

UWAGA: Brak w dokumencie rejestrowym kodu PKD związanej z działalnością, której dotyczy projekt będzie podstawą do odrzucenia wniosku o dofinansowanie!

Pliki do pobrania:

Projekt wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - działanie 5.1
Projekt instrukcji wypełniania wniosku - działanie 5.1
Projekt załącznika Finansowa realizacja projektu - działanie 5.1
Projekt wytycznych dla wnioskodawców - działanie 5.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach działania 5.1 Odnawialne Źródła Energii to 28 kwietnia 2011 r.

Również w kwietniu - 27 i 28 - odbędą się w siedzibie DIP szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach schematu 5.1 RPO WD.

Po ogłoszeniu konkursu pełna dokumentacja dostępna będzie na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl)

15.04.2011

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00