Pomoc na realizacja branżowych projektów promocyjnych dotyczących eksportu.

Wsparcie na realizację branżowych projektów promocyjnych dotyczących eksportu to możliwość uzyskania dofinansowania na udział w międzynarodowych wydarzeniach. Jest to program prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju (do grudnia 2015 roku Ministerstwo Go-spodarki). Wsparcie jest udzielane dla projektów, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzących do nawiązania kontaktów handlowych, realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Pomoc finansowa udzielana jest w formule de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 20-2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. 2014, poz. 1571).

Projekt promocyjny powinien obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych spośród następujących: pokazy, degu-stacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty.
Beneficjenci do programu to przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria wyboru projektu do dofinansowania to przede wszystkim :

 • wybór promowanej branży lub grupy towarowej;
 • dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów;
 • zamierzone efekty realizacji projektu;
 • wybór miejsca realizacji projektu i jego odbiorców;
 • ilość firm uczestniczących w projekcie;
 • zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu;
 • niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji projektu;
 • zagwarantowanie wykonalności finansowej projektu.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

 • transport eksponatów, ich ubezpieczenie, odprawy celnej i spedycji;
 • wynajem powierzchni wystawienniczej lub sal;
 • zabudowa powierzchni, montaż, scenografii;
 • obsługa techniczna;
 • przygotowanie i wydruk zaproszeń materiałów informacyjnych i reklamowych;
 • przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;
 • przeprowadzenie badania rynku zagranicznego.

Pułap oraz intensywność pomocy:
Maksymalna kwota dofinansowania określona dla jednego projektu wynosi 100 tys. zł, przy czym poszczególni przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą otrzymać refundację 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.

Opinia Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP

Do wniosku należy dołączyć pisemną opinię właściwego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady lub Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w Ambasadzie lub Konsulacie nie został utworzony Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, właściwego Wydziału Ekonomicznego Ambasady lub Konsulatu.

Termin składania wniosków:

Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.

Dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o dofinansowanie dostępna jest na stronie na Portalu Promocji Eksportu
www.trade.gov.pl

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu
Zadzwoń: +48 74 64 80 438
Napisz: tomasz.charkot@darr.pl
Odwiedź nas osobiście:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58 - 310 Szczawno Zdrój

EEN KE DARR

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00