MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o w imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnera) ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18.

Szanowni Państwo,

Zgłoszenia są w trakcie weryfikacji. Okres weryfikacji przez Operatora zgodnie z zapisami Regulaminu trwa 30 dni, jednak w uzasadnionych sytuacjach np. dużej ilości zgłoszeń może być wydłużony, o czym poinformujemy.

Poniżej istotne informacje:

 1. Lista rankingowa tworzono będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych (scanów) i zawartych w nich danych.

ważne:

 • O kolejności zakwalifikowania się do projektu decydują punkty premiujące przyznawane zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu.
 • Kolejność wpływu skanu podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2) podczas trwającej rundy naboru będzie brana pod uwagę na ostatnim etapie sporządzania listy rankingowej.

czyli bierzemy pod uwagę:

 • w pierwszej kolejności "punkty premiujące " tj. dodatkowe (kryteria wskazano w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze),
 • następnie bierzemy pod uwagę "datę/godzinę/minutę" OTRZYMANIA scanu formularza na skrzynkę: akademia@darr.pl

Na podstawie w/w informacji tworzymy listę rankingową.

2. Następnie mając na uwadze dostępną alokację na 3 NABÓR - wsparciem będą objęte usługi rozwojowe w kwocie ogółem do 1,150 mln zł przygotujemy

 • LISTĘ PODSTAWOWĄ, na której znajdą się firmy biorące udział w procesie oceny "kompletu dokumentu zgłoszeniowych" i mieszczą się w dostępnym budżecie alokacji;
 • LISTĘ REZERWOWĄ (w przypadku „uwolnienia" środków finansowych w trakcie projektu wsparcie będzie kierowane wg kolejności miejsca przedsiębiorstwa na liście rankingowej rezerwowej po pozytywnej ocenie kwalifikowalności firmy na podstawie złożonego oryginału dokumentów w czasie określonym Regulaminem dla 3 naboru).

3. Należy pamiętać, że jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia (osobiście/kurierem/pocztą) oryginału Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki 3-9 do Regulaminu) w wersji papierowej w ciągu 14 dni roboczych (dni liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa) .

Dokumenty dostarczyć należy/należało do biura Projektu na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno - Zdrój z dopiskiem na kopercie „3 Nabór_ Akademia Menadżera" .

W przypadku braku lub dostarczenia w terminie niezgodnym z Regulaminem dokumenty zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę (firma zostaje wykreślona z listy rankingowej).

4. W dniach 20 - 22 maja otrzymacie Państwo na e-mila indywidualne informacje o zakwalifikowaniu się do "listy podstawowej" czy tez "listy rezerwowej". Dodatkowo nadamy numer indywidualny dla Państwa firmy, który będzie obowiązywał w całym procesie wsparcia i korespondencji.

5. Proces oceny - kwalifikowalność firmy: ocena dokumentów zgłoszeniowych (kompletności i kwalifikowalności) dokonywana jest tylko dla firm znajdujących się na liście podstawowej.
Po zakwalifikowaniu do wsparcia (pozytywnej oceny dokumentów zgłoszeniowych) podpiszemy jako Operator z Państwem umowę wsparcia - szczegóły kolejnych kroków podamy w decyzji pozytywnej drogą e-mailową.

6. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem - są tam wszystkie zapisy szczegółowe realizacji wsparcia, formy refundacji, zasad i obowiązków.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie i będziemy z Państwem w kontakcie.

Z poważaniem
Mariola Stanisławczyk
Kierownik Zespołu / koordynator Projektu
DARR S.A.- Operator - obszar województwo dolnośląskie i lubuskie
607755900
akdemia@darr.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zasady naboru zapisano szczegółowo w paragrafie 5 " Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw" Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (aktualizacja z dnia 01.04. 2020 dostępna na stronie Projektu https://akademiamenadzera.com.pl/do-pobrania/)

zakładka: "III Runda Naboru _Dokumenty Zgłoszeniowe _ województwo dolnośląskie i lubuskie"

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO III NABORU:

III runda naboru przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla "Mikro i Małych " przedsiębiorstw z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

TERMINY :
W III rundzie naboru obowiązują następujące terminy przyjmowania "Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa" (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu) w formie elektronicznej:

ROZPOCZĘCIE od dnia 21.04.2020 r. od godz. 8:00 - ZAKOŃCZENIE do dnia 11.05.2020 r. do godz. 16:00
(tylko formularze przysłane w tym okresie "data/godzina" będą rozpatrywane przez Operatora w tej rundzie naboru)

FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Scan uzupełnionego i podpisanego "Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa" (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej:

akademia@darr.pl

Uwaga: skrzynka jest aktywna w trakcie trwania projektu dla przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

ETAPY SKŁADANIA DOKUMNETÓW ZGŁOSZENIOWYCH:

1. POSIADANIE NUMERU REJESTRACYJNEGO W BAZIE POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

UWAGA :

 • Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany udziałem w projekcie - musi przejść - przed złożeniem formularza zgłoszeniowego u Operatora - proces rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
  W trakcie rejestracji na adres mailowy otrzymają Państwo indywidualny numer rejestracyjny w Bazie PARP. W przypadku braku rejestracji (braku posiadania numeru rejestracyjnego) nie będziemy mogli w procesie rekrutacji rozpatrzyć Państwa zgłoszenia. REJESTRACJA musi się odbyć PRZED DATĄwysłania scanu "Formularza zgłoszeniowego" do Operatora;

 • Przedsiębiorstwa, które otrzymały "decyzję negatywną" od Operatora w ramach I rundy naboru lub zrezygnowały z udziału obowiązkowo musza przejść powtórną procedurę rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Otrzymają Państwo ponownie aktualny numer rejestracyjny w Bazie PARP . W przypadku braku aktualnej rejestracji nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa zgłoszenia.

2. PRZESŁANIE SCANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA" (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu z dnia 01.04.2020)

 • Dokument (scan) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej akademia@darr.pl w okresie trwania naboru.
  Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 8.00 w dniu 21 .04.2020r - do godz. 16.00 w dniu 11.05.2020 r.

Ważne :

przesłane Formularze w innym czasie nie będą rozpatrywane;
w procesie tworzenia list rankingowych kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu na adres poczty akademia@darr.pl) jest jednym z czynników wpływających na miejsce w liście rankingowej

 • Zgłoszenie Przedsiębiorstwa musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik 2) w sekcji „Informacje podstawowe", pole „E-mail Przedsiębiorstwa".

 • Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „3_Runda _Nazwa przedsiębiorstwa".

3. PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁU ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH "KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA"

am

OryginałFormularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki 3-9 do Regulaminu) należy przesłać / dostarczyć (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 14 dni roboczych* do biura Projektu

adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno - Zdrój
z dopiskiem na kopercie „3 Nabór_ Akademia Menadżera" .

* dni liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.UWAGA: W przypadku dalszego zagrożenia i związanych z tym utrudnień Operator poinformuje w dniu 21.04.2020 o ewentualnej zmianie formy i terminach dostarczenia "kompletu dokumentów zgłoszeniowych" w wersji papierowej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

III nabór - dostępna kwota - wsparciem będą objęte usługi rozwojowe w kwocie ogółem 1 mln zł (dostępna ogółem kwota refundacji to 800 tys. zł)*
*ze względu na ograniczoną kwotę pozostająca w dyspozycji do wsparcia na województwo dolnośląskie i lubuskie nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie - zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku „uwolnienia" środków w trakcie projektu wsparcie będzie kierowane wg kolejności miejsca przedsiębiorstwa na liście rankingowej.

 • W przypadku korzystania z pomocy de minimis Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kosztów usług rozwojowych.

 • Wniesienie wkładu własnego Przedsiębiorcy, stanowiącego co najmniej 20% wartości usług rozwojowych, jest warunkiem koniecznym udziału w projekcie.
  Dofinansowanie Przedsiębiorca otrzymuje zawsze jako refundację poniesionych kosztów usług rozwojowych (po odjęciu od kosztu usługi rozwojowej wkładu własnego Przedsiębiorstwa).

 • Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika określa Regulamin w & 4 ust. 11,12

Maksymalny koszt usług rozwojowych(wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

a) mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 6 300 zł;
b) małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 10 200,00 zł;
c) małe przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników –– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 13 800,00 zł.
d) średnie przedsiębiorstwo – 93 055,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 19 400,00 zł.

Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 10 138,25 zł (koszt diagnozy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

DODATKOWE WSKAZÓWKI:
Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Wybrane istotne na etapie rekrutacji informacje :

 • Dokumentacja rekrutacyjna niekompletna tzn. nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników (wskazanych w Regulaminie § 5 ust. 8) zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru na dany obszar. Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

 • Dofinansowanie, które otrzymuje Przedsiębiorca w ramach kwoty wsparcia, stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną. Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. W przypadku, gdy Przedsiębiorca wykorzystał dozwolony limit pomocy de minimis może być mu udzielona pomoc publiczna na zasadach ogólnych.

 • Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP zalecamy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP" dostępnym na stronie projektu w zakładce „Do pobrania" oraz w Instrukcji w Załączniku 3 do Regulaminu „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP". Pomocniczo na stronie internetowej pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/ dostępny jest kwalifikator MŚP, który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa.

 • Na etapie składaniaFormularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2), Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR i utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności, właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik, a następnie jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Przedsiębiorca zawiera z Operatorem Umowę wsparcia (wzór Załącznik 10 do Regulaminu), w ramach której udziela Przedsiębiorcy limitu na refundację części kosztów zakupu usług rozwojowych. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem posiadania przez Przedsiębiorcę profilu instytucjonalnego w BUR oraz posiadania profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y kierowaną/e na usługę/i (warunki delegowania uczestników do projektu doprecyzowano w § 6 Regulaminu.)

ZASADY NABORU :
Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa" z dnia 01.04.2020 r dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ w zakładce „Do pobrania" III NABÓR . W zakładce tez są umieszczone aktualne dokumenty (załączniki) .Prosimy o pobranie aktualnych wzorów dla III naboru

Zalecamy zapoznanie się z dokumentem „Najczęściej popełniane błędy dot. procesu rekrutacji" udostępnionym w zakładce „Do pobrania".

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
Zespól Projektowy DARR S.A.

III Nabór:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
*dostępność: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Mariola Stanisławczyk
Telefon: 607 755 900

Małgorzata Rogoża
Telefon: 665 119 123

*pytania dotyczące III naboru można przesyłać na adres:
mariola.stanislawczyk@darr.pl
wpisując w temacie wiadomości : "3 _AM_zapytanie_nazwa firmy"

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o. (MDDP) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (DARR) ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".

Data: 16.03.2020

Pilne: Komunikat dla Uczestników Projektu oraz Realizatorów Usługi w ramach projektu pn. „AKADEMIA MENADŻERA"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 16 marca br. do 30.marca br. , pracownicy Zespołu Projektowego pn. „Akademia Menadżera" nie będą prowadzili osobistych konsultacji i spotkań z Uczestnikami oraz Realizatorami Usług w swojej siedzibie tj. DARR S.A. ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój.
Jednocześnie informujemy, że komunikacja nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w Projekcie MARIOLA STANISŁAWCZYK – Koordynator Projektu. kontakt elektroniczny: akademia@darr.pl ; kontakt telefoniczny: 607755900

Działanie – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia – jest podyktowane troską o zdrowie zarówno pracowników instytucji, jak i wszystkich osób zainteresowanych wsparciem wdrażanym przez Instytucję .

 

logotypy parp 1

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa" wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ w zakładce „Do pobrania".

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 7.06.2019 r. od godz. 8:00 do 27.06.2019 r. do godz. 16:00.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

 1. Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora zgodnie z podziałem obszaru rekrutacji ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa:
MDDP z siedzibą główną na terenie województw zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego
rekrutacja@akademiamenadzera.com.pl Uwaga: skrzynka służy jedynie
do składania Formularzy zgłoszeniowych i jest aktywna tylko w terminie trwania naboru; pozostałe sprawy obsługiwane są przez skrzynkę biuro@akademiamenadzera.com.pl.
DARR Przedsiębiorstwa
z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego
i lubuskiego
akademia@darr.pl  

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik 2) w sekcji „Informacje podstawowe", pole „E-mail Przedsiębiorstwa".

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda 1_Nazwa przedsiębiorstwa".

2. OryginałFormularza zgłoszeniowegoprzedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych* do odpowiedniego biura Projektu zgodnie z podziałem terytorialnym jak wyżej:
MDDP - Al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro III, 00-854 Warszawa
DARR - ul. Szczawieńska 2, sekretariat, 58-310 Szczawno-Zdrój

Z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera"- runda 1.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 22 162 78 28.

Zachęcamy do zapoznania się z „Niezbędnik Akademii Menadżera" w zakładce „Do pobrania" na stronie projektu.

AM

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00