Projekty

fe

„REKRUTACJA DO PROJEKTU AKTYWNY BIZNES OD DNIA 11.09.2017 R. ZAKOŃCZONA"

_____________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania dla osób aplikujących do udziału w projekcie  Dokumenty do pobrania dla uczestników/czek projektu 
 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie
 3. Komplet załączników do „Regulaminu”
 4. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
 5. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. Wzór oświadczenia uczestnika/czki projektu

 

                                                                                  

 

                                                             

 
 1. Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 3. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
 4. Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 6. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Zasady zwrotu kosztów przejazdu związanych z udziałem w projekcie
      6a-Załącznik 2 do zasad zwrotu kosztow przejazdu AB
      6b-Załącznik 3a do zasad zwrotu kosztow przejazdu AB
      6c-Załącznik 3b do zasad zwrotu kosztow przejazdu AB
 8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie
 9. Komplet załączników do „Regulaminu”

 

Harmonogramy szkoleń i doradztwa

Wyniki oceny I etapu rekrutacji do projektu

 _________________________________________________________________________

26.09.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 5/AB/2017. Wyniki oceny do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
____________________________________________________________________

26.09.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 5/AB/2017. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

_____________________________________________________________________

08.09.2017

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
UWAGA !!! - nabór nr 5/AB/2017 jest ostatnim terminem
na złożenie wniosków

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Aktywny Biznes (pobierz).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem:

http://www.darr.pl/pl/1164-dolnoslaska-agencja-rozwoju-regionalnego-s-a-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego.html

_______________________________________________________________

11.08.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 4/AB/2017. Wyniki oceny do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
____________________________________________________________________

11.08.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 4/AB/2017. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

_______________________________________________________________________

26.07.2017

UWAGA! OSTATNIE 2 MIEJSCA DLA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PROJEKCIE, SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE NIŻEJ WYMIENIONE KRYTERIA:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • z niepełnosprawnościami (każdy stopień i rodzaj, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: polkowicki, jaworski, wołowski i strzeliński,
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: do wyczerpania miejsc!!!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy" albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy".

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w 2 egzemplarzach (2 oryginały) w Biurze Projektu (pok. A201) w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpływu. Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć w 2 egzemplarzach:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

lub

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne zaświadczenie poświadczające status osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydane przez właściwego lekarza (lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPO WD – AKTYWNY BIZNES". W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Pobierz). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

 • Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-4 pkt.) - 2 pkt premiujące w przypadku kobiet, 2 pkt premiujące w przypadku osób z niepełno sprawnościami,
 • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-7 pkt.),
 • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-7 pkt.),
 • Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-4 pkt.),
 • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-3 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Do II etapu rekrutacji może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego uzyska minimum 13 punktów.

Lista rankingowa z I etapu rekrutacji będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) i w oparciu o Kartę rozmowy doradczej (Pobierz) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji kandydata (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-25.

Do uczestnictwa w projekcie może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku dwuetapowej rekrutacji uzyska minimum 30 punktów.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

__________________________________________________________________

28.06.2017

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o zakończeniu przez Komisję Oceny Wniosków negocjacji i procedury odwoławczej w naborze 3/AB/2017. Wyniki ostatecznej oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do pobrania poniżej.

 1. Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

_____________________________________________________________

27.06.2017

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego


UWAGA !!! - nabór nr 4/AB/2017 jest dla uczestników/czek szkolenia nr 5/AB/2017 ostatecznym terminem na złożenie wniosków.

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Aktywny Biznes (pobierz).

I. Forma wniosku:

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.
 2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.
 3. Każdy wniosek/załącznik powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.
 4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem ... od strony do strony..." oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.
 5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.
 6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.
 7. Wnioski nie mogą zawierać błędów rachunkowych.
 8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dwa egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak:

                „Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wnioski: o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 4/AB/2017"

 

II. Termin składania wniosków: 26 – 28 lipca 2017r., codziennie w dni robocze od 8.30 do 15.00.


III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting Sylwia Petryna ul. Broniewskiego 65b, 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel. kom.507 057 730.


IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się: od 03 sierpnia 2017r.


V. Wykaz dokumentów do pobrania, które należy złożyć:

 1. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Uczestnicy/czki projektu, którzy przed terminem naboru lub w trakcie naboru zarejestrują działalność gospodarczą zobowiązani są do złożenia dodatkowo następującego dokumentu

      4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

_________________________________________________________________________

13.06.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 3/AB/2017. Wyniki oceny do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

____________________________________________________________________

13.06.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 3/AB/2017. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

__________________________________________________________

19.05.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż na dzień dzisiejszy, tj. 19 maja 2017 r.,rekrutacja mężczyzn do projektu zostaje wstrzymana. Wszelkie wpływające od mężczyzn formularze rekrutacyjne kierowane będą na listę rezerwową.

________________________________________________________

19.05.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o zakończeniu przez Komisję Oceny Wniosków negocjacji i procedury odwoławczej w naborze 2/AB/2017. Wyniki ostatecznej oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do pobrania poniżej.

 1. Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

__________________________________________________________

17.05.2017r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

UWAGA !!! - nabór nr 3/AB/2017 jest dla uczestników/czek szkoleń nr 1/AB/2017-4/AB/2017 ostatecznym terminem na złożenie wniosków.

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Aktywny Biznes (pobierz cz. 1 i pobierz cz. 2 ).

I. Forma wniosku:

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.
 2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.
 3. Każdy wniosek/załącznik powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.
 4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem ... od strony do strony..." oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.
 5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.
 6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.
 7. Wniosek nie może zawierać błędów rachunkowych.
 8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

„-------------------------------------------------------
Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 3/AB/2017"

      9. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

„-------------------------------------------------------
Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 3/AB/2017"

II. Termin składania wniosków: 29 – 31 maja 2017r., codziennie w dni robocze od 8.30 do 15.00.

III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting Sylwia Petryna ul. Broniewskiego 65b, 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel. kom.507 057 730.

IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się: od 06 czerwca 2017r.

V. Wykaz dokumentów do pobrania, które należy złożyć:

 1. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Uczestnicy/czki projektu, którzy przed terminem naboru lub w trakcie naboru zarejestrują działalność gospodarczą zobowiązani są do złożenia dodatkowo następującego dokumentu

      4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

_________________________________________________________________

26.04.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 2/AB/2017. Wyniki oceny do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

_________________________________________________________________

26.04.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes w ramach naboru 2/AB/2017. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. Do wszystkich osób wkrótce zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

_________________________________________________________________

12.04.2017r

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy o zakończeniu przez Komisję Oceny Wniosków negocjacji i procedury odwoławczej w naborze 1/AB/2017. Wyniki ostatecznej oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do pobrania poniżej.

 1. Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

____________________________________________________________

23.03.2017r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego - nr 2/AB/2017

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Aktywny Biznes (pobierz 1 , pobierz 2).

I. Forma wniosku:

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.
 2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.
 3. Każdy wniosek/załącznik powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.
 4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem ... od strony do strony..." oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.
 5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.
 6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.
 7. Wniosek nie może zawierać błędów rachunkowych.
 8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

„-------------------------------------------------------
Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 2/AB/2017"


      9. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:


„-------------------------------------------------------
Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 2/AB/2017"


II. Termin składania wniosków: 03 – 10 kwietnia 2017r., codziennie w dni robocze od 8.30 do 15.00.

III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting Sylwia Petryna ul. Broniewskiego 65b, 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel. kom.507 057 730.

IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się: od 12 kwietnia 2017r.

V. Wykaz dokumentów do pobrania, które należy złożyć:

 1. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Uczestnicy/czki projektu, którzy przed terminem naboru lub w trakcie naboru zarejestrują działalność gospodarczą zobowiązani są do złożenia dodatkowo następującego dokumentu

      4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

______________________________________________________________________

17.03.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes. Wyniki oceny do pobrania poniżej. W przyszłym tygodniu do wszystkich osób zostaną wysłane pisma wraz z uzasadnieniem oceny.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

_____________________________________________________________________________________

17.03.2017r

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników/czki projektu Aktywny Biznes. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. W przyszłym tygodniu do wszystkich osób zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

_____________________________________________________________________________________

07.03.2017r

REKRUTACJA DO PROJEKTU - UWAGA ZMIANY!!!
ROZSZERZAMY GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU!

ab

W projekcie może wziąć udział 100 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • z niepełnosprawnościami (każdy stopień i rodzaj, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub osoby zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotne - tzn. nieprzerwanie bezrobotne przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, lub kobiety lub osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby o niskich kwalifikacjach.
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński,
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 22 marca 2017r. – do wyczerpania miejsc!!!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załączniki

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy" albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy".

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w 2 egzemplarzach (2 oryginały) w Biurze Projektu (pok. A201) w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpływu. Osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnością, do Formularza rekrutacyjnego powinny ponadto załączyć w 2 egzemplarzach:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

lub

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne zaświadczenie poświadczające status osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydane przez właściwego lekarza (lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPO WD – AKTYWNY BIZNES". W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Pobierz). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

 • Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-4 pkt.) - 2 pkt premiujące w przypadku kobiet, 2 pkt premiujące w przypadku osób z niepełno sprawnościami,
 • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-7 pkt.),
 • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-7 pkt.),
 • Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-4 pkt.),
 • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-3 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Do II etapu rekrutacji może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego uzyska minimum 13 punktów.

Lista rankingowa z I etapu rekrutacji będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) i w oparciu o Kartę rozmowy doradczej (Pobierz) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji kandydata (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-25.

Do uczestnictwa w projekcie może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku dwuetapowej rekrutacji uzyska minimum 30 punktów.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

______________________________________________________________________________

21.02.2017r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego - nr 1/AB/2017

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Aktywny Biznes (pobierz).

I. Forma wniosku:

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.
 2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.
 3. Każdy wniosek/załacznik powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.
 4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem ... od strony do strony..." oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.
 5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.
 6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.
 7. Wniosek nie może zawierać błędów rachunkowych.
 8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

„-------------------------------------------------------
Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 1/AB/2017"

 1. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

„-------------------------------------------------------

Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 1/AB/2017"

II. Termin składania wniosków: od 27 lutego 2017 do 03 marca 2017r., codziennie w dni robocze od 8.30 do 15.00.

III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting Sylwia Petryna ul. Broniewskiego 65b, 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel. kom.507 057 730.

IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach: 08 - 12 marca 2017r.

V. Wykaz dokumentów do pobrania, które należy złożyć:

 1. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

  Uczestnicy/czki projektu, którzy przed terminem naboru lub w trakcie naboru zarejestrują działalność gospodarczą zobowiązani są do złożenia dodatkowo nast. Epującego dokumentu

 4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

_______________________________________________________________________

20.02.2017r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w naborze na członków Komisji Oceny Wniosków, powoływanej przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego składanych przez uczestników/czki projektu „Aktywny Biznes".

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2017r. do godz. 16.00

Dokumentacja do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert na członków Komisji Oceny Wniosków
 2. Formularz ofertowy na członka Komisji Oceny Wniosków

 

_______________________________________________________________________

03.02.2017r

„Wykonawca szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:
PETRA CONSULTING Sylwia Petryna
Ul. Władysława Broniewskiego 65, 58-309 Wałbrzych
ul. Saperów 7, 58-310 Szczawno- Zdrój
http://www.petraconsulting.pl/
Telefon: 74 664 79 59

_______________________________________________________________________

30.12.2016r

W związku z dalszą realizacja projektu Aktywny Biznes prosimy osoby zakwalifikowane do projektu o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Osoby długotrwale bezrobotne prosimy o dostarczenie zaświadczenia z ZUS potwierdzające nieodprowadzanie składek przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Załączniki:

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

_________________________________________________________________________

23.12.2016r

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU AKTYWNY BIZNES

Uprzejmie informujemy o zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Do Projektu zakwalifikowaliśmy 31 osób (17 mężczyzn i 14 kobiet), w tym 9 osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały min. 30 pkt w trakcie dwuetapowego procesu rekrutacji. Zakodowane wyniki oceny w poniżej listach rankingowych.

Lista rankingowa do pobrania

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU AKTYWNY BIZNES

Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu będziemy się w najbliższym czasie kontaktować w celu wypełnienia i podpisania deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikam

_________________________________________________________________________

14.12.2016r

RUSZAMY Z KOLEJNĄ REKRUTACJĄ DO PROJEKTU !

AB3

UWAGA ZMIANY!!!

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 2 stycznia 2017r. – do wyczerpania miejsc!!!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy" albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy".

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w 2 egzemplarzach (2 oryginały) w Biurze Projektu (pok. A201) w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpływu. Osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnością, do Formularza rekrutacyjnego powinny ponadto załączyć w 2 egzemplarzach:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

lub

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne zaświadczenie poświadczające status osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydane przez właściwego lekarza (lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPO WD – AKTYWNY BIZNES". W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Pobierz). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

 • Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-4 pkt.) - 2 pkt premiujące w przypadku kobiet, 2 pkt premiujące w przypadku osób z niepełno sprawnościami,
 • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-7 pkt.),
 • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-7 pkt.),
 • Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-4 pkt.),
 • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-3 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Do II etapu rekrutacji może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego uzyska minimum 13 punktów.

Lista rankingowa z I etapu rekrutacji będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) i w oparciu o Kartę rozmowy doradczej (Pobierz) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji kandydata (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-25.

Do uczestnictwa w projekcie może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku dwuetapowej rekrutacji uzyska minimum 30 punktów.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

ab

________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

____________________________________________________________

09.12.2016r

WYNIKI OCENY I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU


Decyzją Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów/tki na uczestników/czki projektu Aktywny Biznes, do II etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 31 osób - 14 kobiet i 17 mężczyzn. Zakodowane wyniki oceny do pobrania w poniżej liście rankingowej.

Lista rankingowa do pobrania

Wszystkim, którzy wysłali formularze pocztą, na podany w dokumentach adres e-mail/nr telefonu został wysłany numer formularza. Osoby, które złożyły formularze osobiście otrzymały potwierdzenie wpływu wraz z nadanym numerem formularza.

Z osobami, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji od dnia dzisiejszego będą się kontaktować nasi doradcy zawodowi w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną. Planowane terminy rozmów: 13 - 23 grudnia 2016r. m.in. w Kłodzku, Górze i Szczawnie-Zdroju.

___________________________________________________________

 

25.11.2016r

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU AKTYWNY BIZNES


ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 02.12.2016r

__________________________________________________________

16.11.2016r

W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w interpretacji definicji osoby długotrwale bezrobotnej, uprzejmie informujemy, iż w przypadku projektu Aktywny Biznes osobą długotrwale bezrobotną jest osoba nieprzerwanie bezrobotna przez okres 12 poprzedzający dzień przystąpienia do projektu.

__________________________________________________________

 

ab2

__________________________________________________________

07.11.2016r

Odpowiadając na Państwa prośby i uwagi dotyczące przejrzystości zasad oceny formularzy rekrutacyjnych, przekazujemy szczegółowe kryteria, jakimi będzie się kierować Komisja Rekrutacyjna podczas oceny części B formularza rekrutacyjnego pobierz .

 

__________________________________________________________

20.10.2016r

6zplusem

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 7 - 25 LISTOPADA 2016r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy" albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy".

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w 2 egzemplarzach (2 oryginały) w Biurze Projektu (pok. A201) w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpływu. Osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnością, do Formularza rekrutacyjnego powinny ponadto załączyć w 2 egzemplarzach:
a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
lub
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne zaświadczenie poświadczające status osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydane przez właściwego lekarza (lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPO WD – AKTYWNY BIZNES". W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.
Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Pobierz). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
a) Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-4 pkt.) - 2 pkt premiujące w przypadku kobiet, 2 pkt premiujące w przypadku osób z niepełno sprawnościami,
b) Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-7 pkt.),
c) Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-7 pkt.),
d) Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-4 pkt.),
e) Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-3 pkt.).
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Po zakończeniu I etapu rekrutacji na stronie internetowej projektu zostanie opublikowana lista rankingowa osób uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Minimalna konieczna do uzyskania ilość punktów to 13, maksymalna liczba osób zakwalifikowanych do II etapu – 160.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: od 01.12.2016r. do 15.01.2017r. - dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) i w oparciu o Kartę rozmowy doradczej (Pobierz) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji kandydata (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-25.
Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji otrzymały nie mniej niż 30 pkt., w tym min. 13 pkt. za I etap i min. 17 pkt. za II etap.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji może zostać zakwalifikowanych 100 uczestników/czek projektu - osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób z niepełnosprawnościami nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na obszarze jednego z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński, w tym minimum 50 kobiet i minimum 20 osób z niepełnosprawnościami. O przyjęciu uczestnika/czki do projektu decyduje suma ocen uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy listę rezerwową do 30-osób.

W wyznaczonym przez DARR S.A. terminie uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do złożenia w Biurze Projektu wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Pobierz).

ab

________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

fedsue

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r.
Wartość projektu: 3 890 900,34 PLN

Źródła finansowania:

3 307 265,29 PLN - Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
484 535,05 PLN - Budżet Państwa
99 100,00 PLN – wkład prywatny

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób pozostających bez zatrudnienia (z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotnych, min.20 ON, min.50K), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i mających do tego predyspozycje, w wieku od 30 roku życia, zamieszkujących wybrane powiaty WD, w ciągu 24 m-cy od daty rozpoczęcia realizacji projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia DZG, w tym kompetencji cyfrowych u min 100 os pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min.20 ON, min.50K) z wybranych powiatów WD w okresie realizacji projektu, poprzez szkolenia i doradztwo
 2. Utworzenie przez osoby pozostające bez pracy (znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, min.41K, zamieszkujące wybrane powiaty) w okresie realizacji projektu min 82 nowych, trwałych firm na terenie woj.doln.
 3. Zwiększenie potencjału i konkurencyjności min 82 nowych firm, utworzonych w ramach projektu na terenie WD, poprzez wyposażenie w środki finansowe na rozwój DZG i udzielenie wsparcia pomostowego w okresie realizacji projektu"

 

DLA KOGO:

W projekcie może wziąć udział 100 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • z niepełnosprawnościami (każdy stopień i rodzaj, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub osoby zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotne - tzn. nieprzerwanie bezrobotne przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński,
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: październik–listopad 2016r.

 

PODSTAWOWE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

 • Bezpłatne, wyjazdowe szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 48 godzin zajęć, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu.
 • Bezpłatny coaching biznesowy – 10 godzin indywidualnego doradztwa m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
 • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 23,3 tys. złotych na firmę dla min. 82 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
 • Pomoc finansowa do 1500 zł na miesiąc, udzielana przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczona na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem firmy.
 • Bezpłatne indywidualne doradztwo biznesowe i bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: poradnictwo zawodowe, coaching psychologiczny, dla potrzebujących osób z niepełnosprawnościami asystent/ka i sprzęt wspomagający.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Anna Pielich – Kierowniczka Projektu
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 428 lub 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00