Projekty

Projekt ma na celu dostarczenie instytucjom pomocy i integracji społecznej wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług Pomocy Społecznej (PS) i Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepszego skoordynowania działań służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszar realizacji: Projekt badawczy realizowane na terenie woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe Projektu: 01.02. 2009r.- 31.01.2011r.

Informacji o Projekcie udziela:

Anna Pielich

Tel. 74 64 80 428

e-mail anna.pielich@darr.pl

Projekt realizowany jest w partnerstwie, ktorego Liderem jest WYG International Sp. z o.o.
Zadaniem projektu jest scharakteryzowanie populacji osób będących wspólną grupą klientów służb PS i PSZ - określenie wielkości populacji wraz z określeniem przyczyn kwalifikowania ich jako klientów obydwu tych służb, opracowanie „mapy" ścieżek migracji wspólnej grupy klientów PS i PSZ w ramach tych służb i pomiędzy nimi: określenie typowych ścieżek przebiegu dla poszczególnych typów wspólnych klientów oraz powodów migracji i motywacji klientów, określenie praktycznych aspektów skoordynowania działań PS i PSZ w zakresie zintegrowanej aktywizacji wspólnych klientów tych służb.

Więcej informacji

Projekt „Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej" ma na celu dostarczenie instytucjom pomocy i integracji społecznej wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług Pomocy Społecznej (PS) i Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepszego skoordynowania działań służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe obejmują:

  • scharakteryzowanie populacji osób będących wspólną grupą klientów służb PS i PSZ - określenie wielkości populacji wraz z określeniem przyczyn kwalifikowania ich jako klientów obydwu tych służb,
  • opracowanie „mapy" ścieżek migracji wspólnej grupy klientów PS i PSZ w ramach tych służb i pomiędzy nimi: określenie typowych ścieżek przebiegu dla poszczególnych typów wspólnych klientów oraz powodów migracji i motywacji klientów,
  • ocenę skuteczności form wsparcia (finansowych i usług) kierowanych do tych klientów ze strony PS i PSZ, wskazanie najbardziej skutecznych i nieskutecznych kombinacji form pomocy jakie otrzymują wspólni klienci PS i PSZ z punktu widzenia ich aktywizacji społecznej i zawodowej,
  • określenie praktycznych aspektów skoordynowania działań PS i PSZ w zakresie zintegrowanej aktywizacji wspólnych klientów tych służb.

Niniejszy projekt zakłada realizację badań i uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

Jaki jest udział populacji klientów PS i PSZ, którzy migrują pomiędzy służbami w woj. dolnośląskim? Jaka jest skala zjawiska?

Jakie są powody formalne migracji pomiędzy służbami PS i PSZ? Na ile jest to wymuszone?

Jakie są nieformalne powody migracji pomiędzy służbami PS i PSZ? Na ile jest to wynikiem wykorzystywania przez klientów tych służb luk prawnych i organizacyjnych?

Jakie są typowe ścieżki migracyjne klientów służb PS i PSZ?

Które z form wsparcia lub/i które kombinacje form wsparcia (w obrębie jednej służby i obydwu służb) są skuteczne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Jakie są przeszkody i bariery (prawne, organizacyjne, inne) w integracji danych na temat klientów i świadczeń/usług w województwie?

Jakie dane o populacji osób zagrożonych wykluczeniem lub inne powinny być wymieniane pomiędzy służbami, jakich danych brakuje i jakie są metody (ew. koszty) uzyskania brakujących danych w kontekście skutecznej integracji zawodowej i społecznej?

Jakie są możliwości w obrębie województwa (powiatów, gmin) wprowadzenia zintegrowanej obsługi klientów PS i PSZ w kontekście ich integracji zawodowej i społecznej?

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań i metod badawczych:

Wewnętrzne spotkanie realizatorów badania (również wykonawców) i badaczy zaangażowanych w projekt oraz przedstawiciela(i) PUP/OPS - spotkanie zostało zrealizowane. Miało ono zapewnić jednolite podejście do badania, rozumienie problematyki, metod i technik badawczych. Konceptualizacja problemu, zaplanowanie procesu badawczego, podział na zespoły badawcze i przydzielenie odpowiedzialności zakończyło proces przygotowania do wdrażania projektu.

Badanie IDI - pogłębione wywiady indywidualne (instytucjonalne), miały na celu identyfikacje rozwiązań formalno - prawnych i organizacyjnych służb PS oraz PSZ, wyodrębnienia wspólnych grup klientów: ich wielkości i cech, barier w dysponowaniu danymi i ich wymiany pomiędzy tymi instytucjami, jak również określenie warunków realizacji zintegrowanych usług tych służb w odniesieniu do wspólnych klientów. Wywiady IDI z ośmioma opiniotwórczymi przedstawicielami PS i PSZ: DWUP,ROPS,3xPUP,3xOPS zostały zrealizowane.

Badanie desk research - to analiza przepisów prawa obowiązującego w służbach PS i PSZ, definicja klientów, zakresu usług i świadczeń tych służb oraz sposobu rejestracji klientów i usług/świadczeń. Analiza została przeprowadzona pod kątem identyfikacji wspólnych obszarów w zakresie klientów (grup klientów) jak i usług/świadczeń i powodów, dla których są realizowane. Źródłem informacji były dane zlokalizowane w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Powiatowych Urzędach Pracy. Badanie pozwoliło na opis formalno-prawnych barier i możliwości integracji działań pomocy społecznej i urzędów pracy, określenie formalnych cech i wielkości populacji klientów obydwu służb. Pozwoliło również na przygotowanie opisu próby respondentów do badania rejestracji ścieżek migracyjnych

Badanie ilościowe - rejestracja ścieżek migracyjnych klientów służb PS i PSZ, którą rozpoczęto po fazie desk research i wytypowaniu do badania 3 następujących powiatów: wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i dzierżoniowskiego. Wybór objął powiaty o możliwie zróżnicowanych cechach, tak aby uzyskać charakterystykę bliską średniej wojewódzkiej. Zorganizowano w dniu 28 kwietnia 2009r. spotkanie informacyjne dla 3 x PUP i OPS (tyle, ile jest 3 powiatach), podczas którego wyjaśniono założenia i zasady realizacji badania. Badanie przeprowadzono z udziałem PUP i OPS i ponad 1000 respondentów, a ich dobór nastąpił zgodnie z wymogami doboru losowego z zachowaniem zasady reprezentatywności. Operat losowania został określony podczas pierwszej fazy badania (desk research i IDI instytucjonalne) na podstawie danych systematyzowanych przez PUP i OPS - z OPS obecni klienci obydwu służb; z PUP potencjalni klienci obydwu służb; o zidentyfikowanych cechach socjodemograficznych takich jak: płeć, wiek i specyficznych: typy i powody otrzymywanej pomocy itp. Przy czym założono stosunek respondentów 4:6 na korzyść klientów PS (wielkość populacji zagrożonych wykluczeniem społecznym, kierunki migracji). Respondentom przypisano karty usług i świadczeń (w tym pierwszą kartę zerową), gdzie odnotowywano świadczenia i usługi, jakie otrzymywali klienci w okresie badania. W zerowej karcie odnotowane zostało to, co klienci otrzymali przed przystąpieniem do badania w celu stworzenia opisu historycznego. Karty stanowiły źródło danych o ścieżkach migracyjnych i kombinacjach otrzymanych usług/świadczeń i podlegały wypełnianiu co miesiąc. Natomiast czterokrotna analiza zawartości(1 zerowa + 3 z wpisów bieżących) następowała co pół roku w okresie realizacji badania.

Badaniem techniką pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI) - 4-krotnie objętych zostało 20 respondentów wylosowanych z grupy ponad 1000 badanych klientów PUP i OPS(na początku i w odstępach kilkumiesięcznych). Dla uzyskania jak najlepszego materiału badawczego, wywiady IDI przeprowadzane były z respondentami o możliwie najróżnorodniejszych cechach socjodemograficznych i specyficznych. Badanie obejmowało wszystkie aspekty identyfikacji ścieżek migracyjnych, ocenę dotychczas otrzymanych świadczeń i usług aktywizacji zawodowej, ustalenie powodów formalnych i nieformalnych migracji i korzystania z pomocy obydwu służb, określenie barier i możliwości aktywizacji zawodowej w kontekście zestawu świadczeń i usług PS i PSZ.

Ostateczne wyniki przeprowadzonych badań zostały zebrane i opublikowane w formie raportu (pobierz). Były one zaprezentowane również na konferencji podsumowującej Projekt, która odbyła się 24 stycznia br. we Wrocławiu, w Hotelu Mercure Panorama Wrocław Pl. Dominikański 1. Mamy nadzieję, że wykorzystanie przez instytucje zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową wiedzy zebranej w raporcie, umożliwi nie tylko przygotowanie lepszych jakościowo działań w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także przełoży się na bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych.

Aktualizowano: 19.01.2011; 01.03.2011

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00