Projekty

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ KNOW-ECO, przygotowany przez partnerstwo, w skład którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Subprojekt realizowany będzie w ramach projektu DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Goog Practices), finansowanego z programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy). Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Subprojekt Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ Know-Eco skupia się na zwiększeniu wykorzystania eko-innowacji w przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym i transportowym. Celem projektu jest międzynarodowy transfer wiedzy, narzędzi i metodologii pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami, który przyczyni się do wprowadzania innowacji ekologicznych w produktach i usługach oferowanych przez te przedsiębiorstwa. Cel projektu ma zostać zrealizowany m.in. poprzez wsparcie już istniejącego klastra działającego w sektorze konstrukcyjnym i transportowym bądź zainicjowanie stworzenia tego typu organizacji.

Subprojekt KNOW-ECO realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli Partnerzy:

Projekt Know -Eco w swych założeniach przyczyni się do oceny aktualnego stanu innowacji ekologicznych w regionie, jak również dokona identyfikacji dobrych praktyk, które ułatwią wymianę doświadczeń pomiędzy województwem dolnośląskim a regionami partnerskimi.

W celu zapewnienia szerokiego upowszechniania i wykorzystania wyników projektu nawiązane zostaną kontakty z przedstawicielami sektora przemysłu, polityki, administracji i nauki na Dolnym Śląsku.

DARR S.A. w 2012 roku jest odpowiedzialna za organizację warsztatów tematycznych. W warsztatach będą brać udział Partnerzy projektu oraz zaproszeni eksperci z województwa dolnośląskiego.

Celem warsztatów będzie wskazanie kluczowych polityk i regionalnych instrumentów operacyjnych w kontekście wspierania innowacji ekologicznych w klastrach sektora transportowego i budowlanego.

Warsztaty zostaną podzielone na dwa dni:

Dzień I- prezentacja polityki regionalnej w odniesieniu do innowacji ekologicznych.
Dzień II- panel dyskusyjny → sesje robocze → opinie → uwagi i sugestie → w tym prezentacje dobrych praktyk.

Na podstawie dyskusji w ramach projektu zostanie opracowany plan działania na rzecz rozwoju Dolnego Śląska zawierający zalecenia i konkretne działania wspierające innowacje ekologiczne.

Prezentacja Projektu

Obszar realizacji: po stronie Polskiej, Dolny Śląsk

Całkowity budżet projektu dla DARR SA: 60 000,00 euro

Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zespół projektowy:

  • Barbara Buryta - Kierownik Projektu
  • Katarzyna Bienia - Specjalista ds. promocji projektu
  • Anna Izbińska - Specjalista ds. analiz i badań
  • Aleksandra Kucharska - Asystent Projektu
  • Marek Stankiewicz - Specjalista ds. organizacji wydarzeń
  • Iwona Wasiewicz - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Więcej informacji na temat projektu District + http://www.districtplus.eu/web/

district logo

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00