Projekty

Przedmiotem zlecenia w ramach projektu pilotażowego jest wykonanie usług aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy prowadzących do zatrudnienia.

 Od 9 maja br. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w ramach Konsorcjum realizuje na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt pilotażowy pn. „PARTNERSTWO DLA PRACY" na podstawie umowy NR 3/2013 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

Konsorcjum realizujące zlecenie:

Lider konsorcjum, firma WYG International Sp. z o.o., jako jedna z wiodących polskich firm doradczych wyspecjalizowana w obszarze zarządzania projektami rozwoju zasobów ludzkich,

Partner konsorcjum, firma WYG Consulting Sp. z o.o., to z kolei spółka doradcza, specjalizująca się w tematyce zarządzania oraz wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami.

Partner konsorcjum, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

W ramach projektu konsorcjum pełni rolę DOSTAWCY USŁUG.

Potencjalni uczestnicy projektu pilotażowego:

Osoby bezrobotne skierowane przez właściwy dla miejsca zamieszkania PUP należące do kategorii: długotrwale bezrobotni lub 50 + lub kobiety bezrobotne po urodzeniu dziecka wracające na rynek pracy lub osoby niepełnosprawne.

Założenia projektowe ogółem dla wyznaczonych 3 powiatów z obszaru Dolnego Śląska

pdp

Okres realizacji: maj 2013 -sierpień 2014

Obszar realizacji: obejmuje:trzy powiaty województwo dolnośląskiego tj. powiat lubański, powiat jeleniogórski oraz powiat kłodzki, w których jest najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy i najwyższy poziom bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

pdp2

Na obszarze w/w powiatów DOSTAWCA USŁUG utworzył biura projektowe do kontaktu dla Uczestników Pilotażu:

DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W JELENIEJ GÓRZE:

Ośrodek Aktywizacji w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 10 lokal nr 5, Jelenia Góra
tel. 502 604 620
e-mail: jeleniagora@wyginternational.pl

DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W KŁODZKU:

Ośrodek Aktywizacji w Kłodzku
ul. Okrzei 2a, Kłodzko
tel. 691 973 999
e-mail: klodzko@wyginternational.pl

DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W LUBANIU:

Galeria Łużycka, ul. Rynek-Sukiennice 38
lokal na I piętrze, Lubań
tel. 697 991 325
e-mail: luban@wyginternational.pl

Pobierz ulotkę

Informacji o Projekcie udziela:

Mariola Stanisławczyk
tel: 74 64 80 411
e-mail: mariola.stanislawczyk@darr..pl lub powiatowe Ośrodki Aktywizacji

PROCES REALIZACJI USŁUG AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY PROWADZĄCYCH DO ZATRUDNIENIA

ETAP 1. DIAGNOZA

Planowana diagnoza obejmuje diagnozę sytuacji zawodowej i osobistej bezrobotnego, motywację do podjęcia zatrudnienia, szanse na ulokowanie na rynku pracy, ale również dodatkowe aspekty, w szczególności bariery środowiskowe i rodzinne w podjęciu zatrudnienia. Dzięki temu będziemy mieli pełny obraz potencjału oraz sytuacji danej osoby.

Elementy diagnozy:

pdp3

Sekwencja sesji diagnostycznych:
Sesja 1 - Analiza potrzeb pracownika
Sesja 2.- Badanie potencjału i deficytów zawodowych
Sesja 3. : 3A - wywiad psychologiczny / 3B - wywiad środowiskowy / 3C - wywiad lekarski / 3D - warsztaty grupowe / 3F - wywiad z doradcą biznesowym
Sesja 4.- Opracowanie Profilu Kompetencji Zawodowych Uczestnika oraz Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego. Opracowanie Bilansu Otwarcia .

Finalizacją procesu diagnostycznego będzie opracowanie dwóch uzupełniających się dokumentów składających się na „BILANS OTWARCIA".

Profil Kompetencyjny Uczestnika (PKU) będzie podsumowaniem wyników dotychczasowych sesji zawierając kluczowe informacje o danej osobie, z punktu widzenia jej aktywizacji i powrotu na rynek pracy, w szczególności informacje o celach, planach, wartościach, preferencjach i przeciwskazaniach danej osoby do wykonywania określonej pracy; informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji, posiadanych uprawnień, poziomu kompetencji specjalistycznych, ogólnozawodowych i społecznych, stanu psychofizycznego, motywacji, ewentualnych barier środowiskowych w podjęciu zatrudnienia (strukturę planu przedstawiono na końcu podrozdziału).

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ), będzie określał nie tylko formy, zakres i harmonogram działań aktywizacyjnych wobec pracownika, ale także cele rozwojowe, jakie mają być osiągnięte za pomocą poszczególnych działań i wskaźniki realizacji celów zgodnie z poniższym rysunkiem.

ETAP 2. AKTYWIZACJA

Ścieżka wsparcia dla danej osoby będzie pochodną wyników indywidualnej diagnozy każdego z uczestników pilotażu.

W tym etapie ze względu na specyfikę i złożoność problemów osób bezrobotnych przewidujemy:

  • wsparcie mające na celu zmotywowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie i do poszukiwania pracy;
  • wsparcie mające na celu podniesienie umiejętności zawodowych;
  • wsparcie mające na celu ograniczenie problemów emocjonalnych mogących utrudniać podjęcie pracy;
  • wsparcie mające na celu wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy;
  • wsparcie mające na celu eliminację / ograniczenie negatywnego wpływu barier środowiskowych w podejmowaniu pracy;
  • wsparcie mające na celu poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy zgodnych z profilami kompetencyjnymi osób bezrobotnych;
  • wsparcie mające na celu ułatwienie adaptacji danej osoby w nowym miejscu pracy.

pdp4

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00