Ministerstwo Rozwoju poinformowało o przyznaniu, z dniem 30 sierpnia 2016 roku, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. akredytacji w zakresie świadczenia "usług doradczych w zakresie innowacji" oraz "usług wsparcia innowacji".

 fundusze europejskie

 

System akredytacji jest wykorzystywany w Poddziałaniu 2.3.1 (Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP) Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

 

Informacje na temat systemu akredytacji, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, są dostępne tutaj.

 

W ramach Poddziałania wspierane są proinnowacyjne usługi doradcze, zgłoszone przez przedsiębiorcę a świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

 

Najbliższy konkurs dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony 3 października 2016 roku ze wskazaniem terminu rozpoczęcie naboru wniosków od 4 listopada 2016 roku i terminu zakończenie naboru wniosków do 31 marca 2017 roku. Harmonogram naboru wniosków jest dostępny tutaj.

 

Celem konkursu będzie wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celu Poddziałania, który polega na wsparciu MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, poprzez współfinansowanie proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Dofinansowaniem będą objęte usługi proinnowacyjne, które mają prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym.

 

Przedmiotem dofinansowania są wydatki dotyczące kosztu zakupu od akredytowanych IOB: 

  1. usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94) rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, albo
  2. usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa w pkt 1) oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95) rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Usługa proinnowacyjna może być wyświadczona przez maksymalnie 3 IOB wybrane przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór IOB musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak również wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania. Wnioskodawca, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, może wybrać do realizacji usługi IOB, który/e nie jest/są akredytowany/e, podmiot/y ten/te jednak musi/muszą zostać akredytowany/e przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji musi nastąpić nie później niż w dniu potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 420 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, i do 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • 294 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),
  • 210 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).
  • Minimalna kwota dofinansowania wynosi:
  • 35 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),
  • 25 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).

Dokumentacja dla Poddziałania 2.3.1 w ramach konkursu 2015 roku jest dostępna tutaj

Prezentacje na temat Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, opublikowane na kanale parpgovpl na youtube.com:

proinnowacyjne usługi

 

 movie

 

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., jako akredytowanego Ośrodka Innowacji Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu 2016 roku.

Kontakt: Tomasz Charkot, tel. 74 64 80 438, e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00