O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy nawiązali współpracę z akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług, takich jak:

a) usługi doradcze w zakresie innowacji (w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014), oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

b) usługi wsparcia innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014), oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierające MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS (http://www.mg.gov.pl/node/23423)

Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Listy akredytowanych usługodawców będą podawane do publicznie dostępnej wiadomości poprzez zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych.

Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną składa wniosek o dofinansowanie realizacji usługi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do realizacji usługi IOB, który nie jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie, IOB musi złożyć do MR wniosek o akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać akredytację.

Wnioskowana kwota wsparcia, udzielana zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1027) oraz Szczegółowym opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 musi spełniać wymogi działania w zakresie:

1) minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych:

a) minimalna kwota wydatków kwalifikowanych 50 tys. zł,
b) maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 420 tys. zł

2) intensywności wsparcia:

a) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie,
b) do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 (link)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP

w terminie:
od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Pytania w sprawie konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.

Więcej informacji na witrynie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2015-r

dane kontaktowe

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00