Projekty

Zapraszamy osoby pracujące w podmiotach ochrony zdrowia na bezpłatne szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania jednostkami leczniczymi i ich zasobami.

soz flagi

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Nr umowy: POWR.05.02.00-02-0019/16-00,
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Oferowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.
Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego kręgu pracowników administracyjnych ochrony zdrowia. W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.
Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby posiadać miejsce zamieszkania na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub śląskiego.

CO OFERUJEMY?
W ramach projektu zapewniamy udział w bloku szkoleniowym składającym się z 12 szkoleń modułowych:

 1. Podstawy organizacji zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia – 16 godz.,
 2. Zarządzanie finansami z elementami analizy finansowej podmiotu ochrony zdrowia – 8 godz.,
 3. Budżetowanie i controlling - efektywne gospodarowanie podmiotem ochrony zdrowia – 8 godz.,
 4. Audyt wewnętrzny jako podstawa analizy organizacyjno-ekonomicznej i finansowej podmiotu ochrony zdrowia – 16 godz.,
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi podmiotu ochrony zdrowia, proces, kierunki zmian, zasada równości szans i niedyskryminacji oraz przykłady dobrych praktyk - 8 godz.,
 6. Komunikacja interpersonalna w podmiocie ochrony zdrowia – 4 godz.,
 7. Porozumiewanie się z pacjentem, jego rodziną i współpracownikami - tworzenie wizerunku podmiotu ochrony zdrowia poprzez profesjonalną obsługę pacjentów – 4 godz.,
 8. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach ochrony zdrowia – 8 godz.,
 9. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością w podmiotach ochrony zdrowia – 4 godz.,
 10. Warsztaty komputerowe – analiza podmiotu ochrony zdrowia z wykorzystaniem MS Excel – 8 godz.,
 11. Działania antykorupcyjne w podmiotach ochrony zdrowia – 4 godz.,
 12. Ocena technologii medycznych (HTA) – 16 godz..

Uczestnictwo w projekcie jest szansą rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach pozwoli na zdobycie kompetencji oraz wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego Uczestnika/czki projektu, jak również instytucji, dla której pracuje.

Warto podkreślić, że po zakończeniu szkoleń Uczestnicy/czki uzyskają stosowane zaświadczenia, natomiast pracodawcy kierujący personel na szkolenia otrzymają certyfikat udziału w projekcie.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób z niepełnosprawnością).

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Regulamin udziału w projekcie – do pobrania
Formularz zgłoszeniowy (kolor) – do pobrania
Formularz zgłoszeniowy (czarno-biały)
- do pobrania

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z personelem realizującym projekt, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji o projekcie, zasadach udziału:

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:
https://www.otrek.com.pl/kompetentni-pracownicy-systemu-ochrony-zdrowia/

 

Materiały dot. kwestii równościowych i dostępności

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00